04/2019

Knupp gallery a Tomáš Spevák

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"Hra na slepou bábu"

vernisáž 9.4.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

kurátorka výstavy: Diana Kněžínková (UJEP)

výstava potrvá do 30.4.19

PO-PÁ 10-19 hod,   SO-NE 11-18 hod

Tomáš Spevák se ve své nejnovější tvorbě věnuje převážně dvěma tematickým liniím, které se na výstavě Hra na slepou bábu prolínají. Jedním z námětů se autorovi stal pobyt v prosluněné Kalifornii, kterou však na svých plátnech ztvárnil pod rouškou noci. Motiv Sunset Boulevardu se zde tak kontrastně mísí s potemnělými ulicemi, na kterých občas projede auto, jinak zůstávají liduprázdné. Postupné svítání přislibuje přicházející den, který se stále nedostavuje. Opuštěné ulice nám nabízejí chvíli samoty, nepřestávají nás přesto udržovat v určitém neklidu a napětí z toho, co přijde poté.

 

Ve Spevákových obrazech se mísí realistické výjevy s až impresionistickými momenty, které spíše než přímé zachycení okamžiku, jež se během chvíle stejně rozplyne, předávají spíše pocity a emoce. Scenérie mohou na první pohled působit v mnoha ohledech podobně, to nás však pouze utvrzuje v tom, že noční město působí vždy stejným dojmem. Je jedno jestli se jedná o americkou metropoli nebo české maloměsto. Vždy se v něm skrývá něco tajemného a neuchopitelného.

 

Na titulním obrazu „Hra na slepou bábu“, který dal název celé výstavě, se začínají prolínat oba tematické náměty. Hrající si děti, jako kdyby utíkaly z noční ulice. Další plátna s výjevy hry na slepou bábu, přebírají titulní figury, které se však na jednotlivých plátnech postupně proměňují. Provází nás příběhem, který je skrytý za běžnou dětskou hrou, přesto může znamenat něco mnohem víc. Děti si v jednom z momentů zdánlivě hrají na rušné městské ulici, v dalším chvíli již prchají do krajiny. Může jim však nabídnout větší bezpečí než ulice? Na jak dlouho to tak zůstane a skončí děti někdy se svou hrou?

 

Na všech obrazech je neustále přítomný pohyb, který je pro Spevákovu tvorbu charakteristický. Vždy se jedná o zastavený moment každodenních příběhů, ze kterých vždy známe jen část. Už je poté pouze na nás, jestli si příběh necháme vyprávět prostřednictvím jednoho z pláten nebo se na celý soubor podíváme komplexně.

text: Diana Kněžínková

Knupp gallery and Tomáš Spevák

 

cordially invite you to a solo show

"Blind Man's Buff"

opening on April 9th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

curated by: Diana Kněžínková (UJEP)

exhibition lasts until April 30th, 2019

MO-FRI 10-19 hod,   SAT-SUN11-18 hod

In his latest work, Tomáš Spevák focuses mainly on two thematic lines that blend together in his "Blind Man's Buff" solo exhibition. One of the themes was the author's stay in sunny California, which he portrayed on his canvases under the cover of night. The Sunset Boulevard motif mixes with the darkened streets where the car occasionally runs, otherwise they remain empty. A gradual dawn promises an incoming day that is still not coming. Abandoned streets offer us a moment of loneliness, yet they keep keeping us in a certain amount of restlessness and tension from what comes next.

 

The Spevak's paintings blend realistic scenes with up to impressionistic moments, rather than directly capturing the moment, which disappears in the same moment, rather than feelings and emotions. The scenery can look similar in many respects at first sight, but it only confirms us that the night city is always the same. It does not matter whether it is an American metropolis or a Czech town. There is always something mysterious and incomprehensible in it.

 

Both thematic themes begin to blend in the title painting "Blind Man's Buff", which gave the title to the entire exhibition. Playing children as if they were running out of the night street. Other canvases with scenes of blind-duck play take over the title figures, which, however, gradually change on individual screens. It accompanies us with a story that is hidden behind ordinary child play, but it can mean much more. At one of the moments, the children seem to play on a busy city street, while they are fleeing into the countryside. But can it offer them more safety than the streets? How long will it stay and will children ever end up with their game?

 

There is a constantly present movement in all pictures, which is characteristic of the Spevak's work. It is always a stopped moment of everyday stories, of which we always know only a part. Then it is up to us to let the story be narrated through one of the canvases or to look at the whole set in a comprehensive way.

text: Diana Kněžínková

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview