petra vlachynska bronzova plastika fragment 1.JPG

Petra Vlachynská

Petra Vlachynská je sochařka s komplexním spektrem témat. Její práce zahrnuje figurální i abstraktní sochařskou tvorbu, videoart, grafiky i umění do veřejného prostoru a architektury. Figura či fragmenty lidského těla představují výrazové prostředky pro ztvárnění psychických obsahů a subtilních stavů lidské mysli. V komorních fragmentech i abstraktních reliéfech využívá jedinečných vlastností technologie lití bronzu na ztracený vosk a experimentálně je dále rozšiřuje.
 

Průběžně se věnuje zakázkové i volné tvorbě do veřejného prostoru a architektury. Považuje za klíčové porozumět danému kontextu, prostorovým souvislostem, symbolické rovině i skrytým významům místa. Dílo dobře integrované do kontextu má potenciál obsahové vrstvy rozvinout a posílit, esteticky i funkčně místo obohatit.
 

Ve své doktorské práci, na které pracovala pod vedením doc. ing. arch. Ireny Fialové na katedře urbanismu fakulty architektury ČVUT, se zabývala uměleckými díly v Praze po roce 1989 a jejich vztahu k urbánnímu kontextu města.
 

Společně s doc. Janem Stolínem vede na pozici odborné asistentky na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci výtvarný ateliér zaměřený na nová média, site specific art a tvorbu ve veřejném prostoru. Žije a pracuje v Praze.

Petra Vlachynská is a sculptor with a comprehensive range of subjects. Her work includes figural and abstract sculpture, video art, graphics and art in public space and architecture. The figure or fragments of the human body represents the means of expression for depicting the psychic contents and subtle states of human mind. In chamber fragments and abstract reliefs, she uses unique properties of the technology of casting bronze on lost wax and expands them experimentally.

She is continuously engaged in custom and free creation in public spaces and architecture. She considers it crucial to understand the given context, spatial contexts, symbolic level and hidden meanings of the place. A work well integrated into the context has a potential to develop and strengthen the content layer, to aesthetically and functionally enrich the place.

In her doctoral thesis, on which she worked under the guidance of Doc. Ing. arch. Irena Fialová at the Department of Urbanism, Faculty of Architecture, ČVUT, dealt with works of art in Prague after 1989 and their relationship to the urban context of the city.

Together with Doc. Jan Stolín leads an art studio focused on new media, site specific art and creation in public space as an assistant professor at the Faculty of Arts and Architecture of the Technical University in Liberec. She lives and works in Prague.

Vzdělání

2014–2021 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Ph.D.)

2003–2009 Ateliér sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (MgA.), prof. Kurt Gebauer

2000–2006 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Bc.)

Stáže

2007/2008 Ateliér figurálního sochařství a medaile, Akademie výtvarného umění, Praha, prof. Jan Hendrych a akad. soch. Milady Othová

2003/2004 Škola architektury Val de Seine, Paříž, Stáž Erasmus

 

Education

2014-2021 Faculty of architecture ČVUT in Prague (Ph.D.)

2009-2009 Studio of sculpture, Academy of applied arts in Prague (MgA), prof. Kurt Gebauer

2000-2006 Faculty of architecture ČVUT in Prague (Bc.)

Interships

2007/2008 Studio of Figural Sculpture and Medals, Academy of Fine Arts, Prague, prof. Jan Hendrych and Milada Othová

2003/2004 School of Architecture Val de Seine, Paris, Erasmus Internship