pavel%20vasicek%20obraz%20jako%20v%20zah

Pavel Vašíček

Pavel Vašíček patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých realistických malířů. Ve své tvorbě od počátku uplatňuje značně široké výrazové pole, sahající od hyperrealistických portrétních kreací, přes expresi ke zcela rozvolněnému malířskému gestu gestické abstrakce. Autorova znalost významu různých vývojových etap evropského umění – baroko, manýrismus, expresionismus, je důležitou a nepřehlédnutelnou součástí celkové koncepce některých jeho děl, upozorňujících ve svých základních myšlenkách na hodnoty a idee pluralismu. Je znám zejména svými monumentálními realisticko-expresivními figurálními kompozicemi, jejímiž náměty se obrací k otázkám naléhavosti uchování a významu individuality člověka v současné masmediální společnosti. Hledá jakýsi intelektualizovaný primitivismus, provokativní spojení intelektu a opozice proti přehnanému estetismu.Tím, že klade velký důraz na obsah a intelektuální zázemí, se neřídí uměleckými konvencemi doby. Zároveň tyto konvence do určité míry ironizuje zdůrazňováním nejen samotné figurace, ale také nesmírně obratným a vybroušeným předváděním samotných figurálních prvků.

Pavel Vašíček is one of the most outstanding representatives of the young generation of the Czech realistic painters. From the beginning he applies very broad expressive field in his work, rating from hyperrealistic creations of portraits to expression and to completely free gesture of gestic ular abstraction. The author’s knowledge of the significance of the various developmental stages of European art – baroque, mannerism, expressionism – isan important and influential part of the overall concept of some of his works drawing attention in their basic ideas to the values and ideas of pluralism. He is known primarily for his monumental realistic- expressive figurative compositions whose subjects are turning on issues of urgency and the importance of preserving the individuality of man in contemporary mass media society. He is looking for a kind of intellectualized primitivism, provocative combination of intelect and opposition against exaggerated aestheticism. He puts great emphasis on content and intellectual background, so he does not follow contemporary artistic conventions . At the same time he also ironizes these conventionsto a certain extent by emphasizing not only the figuration, but also extremely skillful andpolished demonstrations of figurative elements themselves.

Vzdělání

1994 – 1998 SUPŠ Turnov, obor broušení a rytí drahého kamene

 

1999 – 2000 VOŠS Nový Bor, obor broušení a rytí skla

2000 – 2006 Studium na Akademii výtvarných umění v Praze – Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana

Členství ve skupinách / 2010 člen S.V.U. Mánes

Education

1994 – 1998 School of Art in Turnov, edging and engraving of precious stones

 

1999 – 2000 Upper high school in Nový Bor, edging and engraving of glass

2000 – 2006 Academy of Fine Arts in Prague – department of Art Conservation – Paintings (Professor Zdeněk Beran)