Svatá Lukrécie | St. Lucretia (1515 - 1530)
olej na desce | oil on wooden board, 65,5 x 50 cm

Jde o vysoce kvalitní malbu olejem na dřevě z počátku šestnáctého století, která je přisuzována tzv. Mistru ženských polopostav. Následující text vychází ze zdroje wikipedia.org

Mistr ženských polopostav je moderní označení pro dnes neznámého malíře nebo spíš malířskou dílnu působící v 16. století. Toto jméno se poprvé objevilo v 19. století pro identifikaci autora díla, které zahrnovalo 67 obrazů, od té doby mu bylo přisouzeno dalších více než 40 děl.

 

Charakteristika děl
Celé dílo je zřejmě produktem velké malířské dílny, která se specializovala na menší obrazy polopostav mladých aristokratických dam. Dámy provozují různé činnosti, jako je čtení, psaní nebo hraní na hudební nástroje, a jsou obvykle umístěny v dřevem obloženém interiéru nebo proti neutrálním pozadí. Některé ženy jsou zobrazeny s nádobou na mast, atributem Máří Magdalény. Mistru ženských polopostav se také připisuje několik obrazů na mytologická témata a napodobenin ustálených kompozic, např. ukřižování, ukládání do hrobu, Marie Sedmibolestné, sv. Jeronýma a sv. Lukrécie.

 

Autorova identita
O identitě Mistra, místě jeho působení ani období jeho tvorby nepanuje shoda. Jako místa, kde mohla dílna působit, byla vytipována města Antverpy, Bruggy, Gent, Mechelen, ale také francouzský dvůr. Tvořit mohl na počátku, stejně jako na konci 16. století, častěji se ale předpokládá, že tvořil na počátku 16. století.

 

Někteří umělečtí historikové tvrdí, že Mistr musel pracovat v Antverpách nebo Mechelenu ve 20. a 30. letech 16. století, jelikož jeho krajiny jsou podobné těm od Joachima Patinira a ženské postavy se podobají dílům Bernarda van Orleye. Jiní autoři ale pro změnu vypozorovali podobnost mezi dílem Mistra a umělců z Brugg, Ambrosia Bensona a Adriaena Isenbranta.

zdroj: wikipedia.org

It is a high-quality oil painting on wood from the beginning of the sixteenth century, which is attributed to the so-called Master of Women's Half-Figures. The following text is based on wikipedia.org

 

The master of women's half-figures is a modern designation for a painter who is unknown today, or rather a painting workshop operating in the 16th century. This name first appeared in the 19th century to identify the author of a work that included 67 paintings, and since then he has been assigned more than 40 other works.

 

Characteristics of works

The whole work is probably the product of a large painting workshop, which specialized in smaller paintings of half-figures of young aristocratic ladies. The ladies carry out various activities, such as reading, writing or playing musical instruments, and are usually placed in a wood-paneled interior or against a neutral background. Some women are shown with an ointment container, an attribute of Mary Magdalene. The master of women's half-figures is also credited with several paintings on mythological themes and imitations of established compositions, such as the crucifixion, burial, Mary of the Seven Sorrows, St. Jerome and St. Lucretia.

 

Author's identity

There is no consensus on the identity of the Master, the place of his work or the period of his creation. The cities of Antwerp, Bruges, Ghent, Mechelen, but also the French court were identified as places where the workshop could operate. He could create at the beginning as well as at the end of the 16th century, but more often it is assumed that he created at the beginning of the 16th century.

Some art historians claim that the Master must have worked in Antwerp or Mechelen in the 1920s and 1930s, as his landscapes are similar to those of Joachim Patinir and the female figures are similar to those of Bernard van Orley. Other authors, however, observed a similarity between the work of the Master and the artists of Brugg, Ambrosio Benson and Adriaen Isenbrant.

source: wikipedia.org