Knupp gallery a Jan Wessel

vás srdečně zvou na výstavu

"THERE'S A CRACK

IN EVERYTHING"

vernisáž 1.9.22 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 26.9.22

 

PO na objednání

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Jan Wessel

 

cordially invite you to a solo show

"THERE'S A CRACK

IN EVERYTHING"

opening on Sept 1st at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition til Sept 26th, 2022

 

MO by appointment

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Jan Wessel je dánský umělec (nar. 1952 v Skanderborg, Dánsko) pracující s různými médii (koláže, asambláže, olejomalby, litografie, nástěnné malby, světelné boxy) a uměleckými projevy. Jako umělec se neustále vyvíjí.

 

Jeho díla, a zejména koláže, mají výrazné popkulturní odkazy. Obvykle používá materiály, které získal před lety na jedné ze svých mnoha cest. Mohly by to být kousky starých tapet ze Španělska nebo staré školní sešity z Francie. Právě skrytý příběh v kombinaci s Janovou vlastní fantazií a mnoha odkazy přináší nové jedinečné vyprávění, které do jeho děl často vnáší prvek surrealismu.

Má rád cirkus, zobrazení atletů a zvířat, často exotických, jako jsou opice. Opice mohou být umístěny zdánlivě vytrženě z kontextu a přidávají surreální polohu. Tyto obrazy a fascinace byly shromážděny během mnoha let jeho uměleckého působení a mohou se objevit v uměleckých dílech současnosti, roky a roky po jeho prvním setkání s nimi. Jeho olejomalby a světelné boxy jsou často osamělé krajiny s přidaným mystickým prvkem. Cesta je také velmi časté téma v Janových krajinách, vede k novým věcem pro umělce i diváka... obrazně i doslova. Otevírá možnost dobrodružství a zkoumání a klade existenciální otázky.

 

Jan Wessel má za sebou rozsáhlý seznam výstav jak v rodném Dánsku, tak i v zahraničí. Je zastoupen v mnoha muzeích umění a různých nadacích v Dánsku.

Jan Wessel is a Danish artist (b. 1952 Skanderborg, Denmark) working with different media (collage, assemblage, oil painting, lithographs, murals, light boxes) and artistic expressions. He is in constant development as an artist.

 

His works, and especially the collages, have distinctive pop cultural references and typically he uses materials he has sourced years ago on one of his many travels. This could be pieces of old wall paper from Spain or old school notebooks from France. It’s the story hidden combined with Jan’s own imagination and many references which give a new unique narrative, often incorporating an element of surrealism to his works.

 

He likes the circus, old time athlete depictions and animals, often exotic such as monkeys. The monkeys can be places seemingly out of context and adds to the surreal. These images and fascinations have been collected over his many years as an artist and can turn up in artworks of the present ,years and years after his first meet with them. His oil paintings and light boxes are often lonely landscapes with an added mystical element. The road is also a very common theme in Jan’s landscapes, it leads to new things for the artist as well as the beholder... figuratively and literally. It opens up the possibility for adventure and exploration and asks existential questions.

 

Jan Wessel has an extensive list of exhibitions behind him both in his native Denmark as well as internationally. He is represented at many art museums and various foundations in Denmark.