Light Presences

6 - 7/2019

FABRICIO LARA

ŽIVOT BEZMEZNĚ VĚNOVANÝ UMĚNÍ

 

Text Patricie Mariaca, vizuální umělkyně

 

Bolívijský malíř Fabricio Lara dokumentuje závazek umělce prostřednictvím základních struktur malby. Vytváří obrazové principy, jako je kompozice, rovnováha a barva, způsob života bezmezně věnovaný umění.

 

Jeho poslání jako malíř se narodilo s ním v Oruro city, dědicem štětců svého otce Gustava Lary a jeho strýce Raúla Lary, jeho život byl vždy spojován se střízlivými pigmenty krajiny Altiplán a barevnými tradičními slavnostmi, jedinečnými protiklady, které ve výsledku vytváří obraz charakterizovaný "juxtaposing" pocity, které pocházejí z období předků spolu se syntetickými barvami, které představují současný svět, ve kterém se pohybujeme.

 

Jeho schopnost přenášet emoce je rozpoznána v několika zemích, jeho práce je součástí důležitých sbírek a byl oceněn řadou ocenění.

 

Jeho obrazy zvou diváky, aby se ponořili do iluzorních prostorů obývaných mytickými bytostmi, jako jsou červené koně a modří býci, průsvitní ptáci, světelné páry, přítomnost z nějaké vzdálené části vesmíru, která se náhle objeví v paletě zemských tónů.

 

Pro Fabricia ženy na koni v jeho kompozicích nejsou jen téma.  Reprezentují filozofii a Aymara (jeden z jeho rodných národních kmenů) způsob bytí. Maluje sílu Pacha Mama nebo Matky Země, která se vrací do současnosti a míchá se s neonovými světly aby nám znovu ukázala cestu, která nás spojuje s přírodou.

 

Umělecká díla Fabricia Lary nám ukazují, jak vášeň pro malbu a techniku ​​vede k univerzálnímu jazyku, který nás staví do jedinečného prostoru, prostoru jeho malby.

 

30. dubna 2019

 

La Paz, Bolívie

FABRICIO LARA

A LIFE METICULOUSLY DEDICATED TO ART

 

Text by Patricia Mariaca, visual artist

 

The Bolivian painter Fabricio Lara documents the artist commitment through the fundamental structures of painting. He makes of pictorial principles such as composition, balance and color, a way of living meticulously dedicated to art.

 

His trade as a painter was born with him in Oruro city, heir to the brushes of his father Gustavo Lara and his uncle Raúl Lara, his life has always been linked to the sober pigments of the Altiplanic landscape and the colorful traditional festivities, unique opposites which as a result originates a painting characterized by juxtaposing sensations that come from ancestral periods together with synthetic colors that represent the contemporary world in which we move.

 

His ability to transmit emotions is recognized in several countries, his work is part of important collections,  and  he has been recognized with numerous awards and prizes.

 

His paintings invite the viewers to immerse themselves into illusory spaces inhabited by mythical beings, such as red horses and blue bulls, translucent birds, light pairs, presences from some distant part of the universe that suddenly appear in a palette of earth tones.

 

For Fabricio women riding in his compositions are not only a theme, but represent a philosophy and an Aymara (one  of his country’s native peoples)  way of being, he paints the strength of the Pacha Mama or Mother Earth which returns to the present and blends with the neon lights to show us once more the path that merges us with nature.

 

Fabricio Lara art works shows us how passion for trade and technique result in a universal language, which places us in a unique space, the space of his painting.

 

April 30, 2019


La Paz, Bolivia

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview

upozorňujeme na možnou rozdílnost zobrazení barev na Vašem monitoru

warning: different colors can be displayed on your screen