Zdeněk Daněk

  V devadesátých letech studoval na výtvarné škole Václava Hollara v Praze a poté působil v ateliéru malby prof. Nešlehy a v ateliéru filmové a televizní grafiky prof. Bárty na Vysoké škole umělecko-průmyslové, taktéž v Praze. Následně se usadil v ateliéru prof. Berana na Akademii výtvarných umění.

Ve své tvorbě pracuje mnoha prostředky, od realistické plenérové malby, plastiky, animace, po ekologické komixy, nebo tetování. Zabývá se krajinou v různých polohách a problémy vznikajícími z konfliktu kultury a přírody. Starost o životní prostředí vyústila v roce 2007. Po kontaktu s vědci maloval Aktivní obrazy, které kromě environmentálních poselství také svým povrchem aktivně čistí vzduch od zplodin. Nejznámější jsou jeho obrazy české krajiny, kde se na polích nebo v lese objevují zvířata a lidé v nezvyklých nebo intimních interakcích.

  V současnosti pracuje s malbou jako médiem. Věří, že realistická malba poskytuje nejširší škálu možností. Obraz chápe jako svébytnou strukturu s vnitřními vztahy, kde každý prvek malby obsahuje řád definovaný celkem. Může tak být dekonstruován a znovu skládán, nebo nahlížen z různých perspektiv.

  Působí nebo působil v uměleckých skupinách Deep Emotion, Rekreace a Reprezentace,

  člen klubu přátel Z.Buriana, nebo jako kytarista kapely Rowná Záda.

  In the nineties he studied at the Václav Hollar Art School in Prague, and then worked in the atelier of painting prof. Nešleha and in the Film and TV Graphics Studio prof. Bárta at the Academy of Applied Arts, Architecture and Design, also in Prague. He subsequently settled in the studio of prof. Beran at the Academy of Fine Arts.

  There are many ways in his work, ranging from realistic painting, sculpture, animation, ecological comics, or tattooing. He deals with landscapes in different positions and problems arising from conflicts between culture and nature. Environmental concerns resulted in 2007. After contacting scientists, he painted Active Images, which, in addition to environmental messages, also actively purifies air from fumes through their surface. The most famous are his pictures of the Czech landscape, where animals and people in unusual or intimate interactions appear in the fields or in the woods.

  He is currently working with painting as a medium. He believes realistic painting offers the widest range of possibilities. The image is understood as a distinct structure with internal relations, where each element of painting contains rules defined in total. It can be deconstructed and re-composed or viewed from different perspectives.

  He acts or worked in the Deep Emotion, Recreation and Representation arts groups,

member of the Z.Burian friends club, or as a guitarist of the band Rowna Zada.