Václav Rubeška

   Václav Rubeška patří k současným sochařům ztvárňujícím plastiku formou tepání a následného svařování. Technicky a technologicky jde o velmi náročný postup.

   Jeho základní doménou je figura - anatomicky zvířat či lidská. Rubeškova tvorba klade důraz na vyjádření surovosti zpracovaného kovu. Tím je ocel, mosaz či bronz. Výsledné plastiky jsou v případě zvířat často v pohybu či v tenzní poloze vyjadřující napětí okamžiku. V případě postav lidí se drží torzních tvarů.

   Práce se zvoleným kovem autorovi dovoluje tvořit skulptury velmi skicového až abstraktního rázu, kdy vytepe pouze rámcové siluety postav. V opačném směru vznikne plastika detailně zpracována tak, že budí dojem klasického odlitku.

   Václav Rubeška rád ve svých pracech ukazuje široké možnosti tepání kovů. Ve výsledku vznikají drobné, ale i nadživotní plastiky. Autor pracuje výhradně s galerií Knupp, která jeho tvorbu presentuje jak v ČR, tak na Západním pobřeží USA.

   Václav Rubeska is a contemporary artist creating sculptures by hammering and welding metals. It's a technically and technologically complex process.

   His general focus is a figure - anatomy of both animals and human. Rubeska's work puts emphasis on expressing the rawness of the processed metal. This is steel, brass or bronze. The resulting sculptures are often in motion or in a tension position in the case of animals, expressing momentary momentum. In the case of people's characters, they hold torsional shapes.

    Working with the chosen metal allows the author to create sculptures of a very sketch-to-abstract nature, where only the frame silhouettes of the figures can be found. In the opposite direction, the sculpture will be processed in detail to give the impression of a classic cast.

    Vaclav Rubeška likes to show a wide range of metals in his work. As a result, small but also lifelike sculptures are created. The author works exclusively with the Knupp Gallery, which presents his work both in the Czech Republic and on the West Coast of the USA.