Pierre Joseph Mousset (1850 - 1894) - "Nahá otrokyně | Esclave nue"
olej na plátně | oil on canvas - 103 x 190 cm / 153 x 240 cm

Studoval práva, ale rychle našel své povolání v malbě. Pod vedením svého učitele mistra Villara si Pierre udržel studium. Byl velmi inspirován díly Eugena Delacroixe, kterého obdivoval. Koncem roku 1880 začal vystavovat velkoformátové obrazy ze svého ateliéru na východě Paříže. Oženil se s Jacqueline Offenbach, nejmladší dcerou skladatele Jacquese Offenbacha. Několik jeho děl bylo oceněno na oficiálních veletrzích.

Jeho působivé ženské akty, byly zcela v souladu s dobou a byly vřele vítány v oficiálních kruzích. Hlavním tématem, na které často maloval, byla smrt Kleopatry.

 

Fascinace Francií, tehdejším Orientem a její kouzlo v myslích Evropanů, inspirovalo umělce k zachycení a zobrazení Orientu prostřednictvím vlastní představivosti.

 

Mousset je v současnosti považován za nedoceněného francouzského autora.

He studied law, but quickly found his profession in painting. Under the guidance of his teacher Master Villar, Pierre kept his studies. He was very inspired by the works of Eugene Delacroix, whom he admired. At the end of 1880, he began exhibiting large-format paintings from his studio in eastern Paris. He married Jacqueline Offenbach, the youngest daughter of the composer Jacques Offenbach. Several of his works have been awarded at official fairs.

His impressive female nudes were completely in line with the times and were warmly welcomed in official circles. The main subject he often painted on was the death of Cleopatra.

The fascination with France, Orient, and its charm in the minds of Europeans, inspired the artist to capture and portray the Orient through his own imagination.

Mousset is currently considered an undervalued French artist of the 19th century.