Petr Holub

Narozen 21.5. 1976 v Praze

  Petr Holub je sochař pracující s lidskou a zvířecí figurou. V rovině lidské anatomie se zaměřuje na sportovce v tenzních svalových pozicích. Naproti tomu přetváří korektní postavy až do komiksové formy.

Petr jako tvárný mezistupeň rovněž využívá moderních technologií jako je 3D tisk. Jeho plastiky dostávají finální podobu v podobě bronzových, akrystalových či laminátových odlitků. Zejména akrystal a sklo-laminát mu dovolují využít pestrého barevného spektra.

PH netvoří pouze interiérovou plastiku, jeho práce mohou být viděny i jako velkoformátové realizace na veřejných prostranstvích.

  Po dokončení studií, 2003-14, pracuje v restaurátorském ateliéru a spolupracuje při realizacích drobných plastik pro další autory - např. profesora akad. sochaře Vladimíra Preclíka, profesora akad.sochaře Michala Gabriela, akad. soch. Stefana Milkova, akad.malíře Jaroslava Rónu, také spoluvytváří design bytových doplňků s akad. soch. Zdeňkem Lhotským, designérem a výtvarníkem Karlem Holubem a pokračuje i ve své volné tvorbě.

 

  Od roku 2008 se učil externě na ČVUT Fakulta architektury, Ústav výtvarné tvorby, obor modelování a od roku 2009 do roku 2011 pracoval jako odborný asistent tamtéž. V dalších letech 2011 až do současného roku 2019 se věnuje svým realizacím do veřejného prostoru a volné tvorbě.
 

 

 

  Petr Holub is a sculptor working with a human and animal figure. In the plane of human anatomy, it focuses on athletes in tense muscular positions. On the other hand, he transforms correct characters into a comic form.
Petr, as a dull intermediate stage, also uses modern technologies such as 3D printing. His sculptures receive the final form of bronze, acrylic or laminate castings. Especially acrylic and glass-laminate allow him to use a colorful color spectrum.
PH is not only an interior sculpturor, hiss works can be seen as a large-format realization in public spaces.

  After completing his studies, 2003-14, he works in the restoration studio and collaborates with the realization of small sculptures for other authors - such as sculptor Prof. Vladimír Preclík, the Prof. Michael Gabriel, sculptor Stefan Milkov, Jaroslav Róna, also co-produces the design of home accessories with a sculptor Zdeněk Lhotský, the designer and artist Karel Holub, and continues in his free creation.

 

  Since 2008, he has been studying at the Faculty of Architecture at the Faculty of Architecture at the Faculty of Architecture, Department of Fine Arts in the field of modeling, and from 2009 to 2011 he worked as an assistant of his professor. In the following years, until the present year 2019, he devoted himself to his public works and free creation.                                        

Vzdělání

1991-95 studium na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze, ateliér sochařství u Prof. akad. soch. Jiřího Kryštůfka.
 

1995-97 práce v restaurátorském ateliéru, „restaurování kovových předmětů“.
 

1997-98 jsem byl přijat ke studiu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, u Prof. akad. soch. Vladimíra Preclíka

 

1998-2003, studium pod vedením Doc. akad, soch. Michala Gabriela.

Vzdělání

1991-95 studies at a Private school of Design and Art in Prague, sculpture studio of prof. Jiří Kryštůfek

 

1995-97 work in the restoration studio, "restoration of metal objects".
 

1997-98 studies at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, at Prof. Vladimír Preclík studio

 

1998-2003 studies at Doc. Michael Gabriel sculpture studio