11-12 / 2019

Knupp gallery 

vás srdečně zve na skupinovou výstavu děl od Barbory Maštrlové

& Eleny Steiner

"PLAYGROUND"

vernisáž 21.11.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

výstava potrvá do 7.12.19

PO-PÁ 10:30-19 hod,   SO 11-18 hod

Barbora Maštrlová & Elena Steiner

Spojení těchto dvou autorek do společné výstavy je něco, k čemu jejich dlouhodobé

přátelství směřovalo od prvního momentu vzájemného okouzlení dílem té druhé. Protože více než ze slov poznají se navzájem spřízněné duše umělkyň z díla. A v tomto případě to bylo nejlepší přátelství na první pohled.

 

Česko-rakouská malířka Elena Steiner se dlouhodobě zabývá ve své práci lidským tělem a skrze něj sdělovanou emocionalitou jedince. Je bytostně citová a v hluboké barevnosti, která diváka vtahuje do svých jemných lazur a tím i do dalších pater zážitku setkání s jejím dílem, lze snadno spatřit návaznost na staré mistry malby jako byl Caravaggio či Rubens. Nechává nás nahlédnout na niterné stavy člověka, které si většinou každý chce odžít sám. Tím její obrazy zneklidňují, neboť vynášejí na povrch to, co by si člověk přál, aby zůstalo skryto.

 

Podobně postupuje i Barbora Maštrlová, jejíž hlavní doménou je socha, ale sama sebe označuje za sochařku spíše konceptuální. Patrně z toho důvodu, že nezůstává jen u sochy (viz objekty a malby na této výstavě), ale pro každý námět si vybírá i adekvátní médium, v němž nápad vyzní nejsilněji. Ve své práci řeší dlouhodobě jako jedno z témat lidskou sexualitu a snaží se ji nahlížet z různých kontextů. Podobně jako Elena Steiner se i Maštrlová odkazuje na klasické postupy v umění, přičemž se ale nebrání hře s konceptem. Není však tak emocionální v díle, jakože spíš její díla vyvolávají emotivní reakce.

 

Oběma autorkám je společné lpění na maximální vyváženosti formy a obsahu. Jsou to pro ně spojité nádoby a ani jedna se nebojí v obojím překročit hranice zažitého nebo aktuálního a vydat se tam, kde tvorba vynese na povrch další kvality. Formální

hedonismus, jemuž se obě nepokrytě oddávají v touze po estetickém uspokojení svých nejvyšších výtvarných nároků, kopíruje bažení libida po naplnění života ve fyzickém světě.

 

A právě toto bažení uspokojované uměním je průsečíkem obou autorek – libido neboli základní životní energie, kterou obě umělkyně zkoumají. Libido, v němž se potkává libé a nelibé. Libido, v němž intimita chce být sdělena světu, protože skrytá před ním kdesi ve sklepě psýchy by zahynula. Z libida pramení až existencionalistické vyznění děl obou umělkyň, které jde proti proudu současnosti snažící se uspokojit lidské bažení fastfoodem Instagramu a povrchní spotřeby.

 

Playground je v případě této výstavy myšleno jako takové hřiště, prostě prostor, kde se můžete coby diváci zapojit svým vnímáním do hry, v níž si spolu autorky skrze svá díla hrají. Můžete se až šmírácky zaposlouchat, jak si povídají o nejintimnějších věcech života. Ony Vám to dovolí, protože vědí, že bažení libida se netýká jen jich a že otevřít se rozhovoru i jen sám/a se sebou nemusí být lehké. Ať je Vám jejich umění ku pomoci.

Knupp gallery

cordially invites you to a group show of works by Barbora Maštrlová

& Elena Steiner

"PLAYGROUND"

opening: Nov 21st at 7 pm

Revoluční 17, Praha 1

exhibition until Dec 7th, 2019

MO-FRI 10:30 -19,   SAT 11-18

Barbora Maštrlová & Elena Steiner

Combining these two authors into a joint exhibition is something their long-term purpose

friendship was directed by the latter from the first moment of mutual enchantment. Because more than words, the soul-mates of the artists in the work get to know each other. And in this case it was the best friendship at first sight.

 

Czech-Austrian painter Elena Steiner has long been involved in her work with the human body and through it communicated the emotionality of the individual. It is intrinsically emotional, and in the deep color that draws the viewer into its delicate glazes and thus to the next floors of the experience of meeting her work, one can easily see the continuity of old masters of painting such as Caravaggio or Rubens. It gives us an insight into the inner states of man that everyone usually wants to enjoy alone. In this way, her paintings disturb, for they bring to the surface what one would like to keep hidden.

 

Similarly, Barbora Maštrlová, whose main domain is a sculpture, describes herself as a sculptor rather conceptual. Probably because she does not stay only at the statue (see objects and paintings at this exhibition), but for each theme she also chooses an adequate medium in which the idea sounds strongest. In her work, she has long been dealing with human sexuality as one of the topics and tries to view it from various contexts. Like Elena Steiner, Maštrlová also refers to classical techniques in art, but does not resist playing with the concept. However, it is not as emotional in the work as its works evoke emotional reactions.

 

Both authors adhere together to maximum balance of form and content. They are continuous vessels for them, and neither of them is afraid to cross the boundaries of the established or the current in both, and to go where creation brings to the surface other qualities. Formal

Hedonism, which both openly indulge in the desire for aesthetic satisfaction of their highest artistic demands, follows the craving of libido for the fulfillment of life in the physical world.

 

And this craving satisfied by art is the point of intersection of the two authors - the libido, or the vital energy of life, that both artists explore. Libido, in which she meets pleasing and unpleasant. Libido, in which intimacy wants to be communicated to the world, because hidden from it somewhere in the cellar of the psyche would perish. Libido stems from the existentialist tone of the works of both artists, which goes against the current of the present, trying to satisfy the human craving of Instagram fast food and superficial consumption.

 

Playground in this exhibition is meant as such a playground, simply a space where you as a spectator can participate in your perception of a play in which the authors play through their works together. You can even listen to them as they talk about the most intimate things in life. They will let you do that because they know that craving libido is not just about them and that opening up to conversation alone may not be easy. May their art help you.

Celý katalog je ke stažení ZDE.

Click HERE to download the catalogue.