Martin Šárovec

   Martin Šárovec ve svých obrazech pracuje s figurou i objektem. Jeho plátna jsou výrazně ovlivněna scénografií, kterou vystudoval na pražské DAMU. Při pohledu na Šárovcovu tvorbu od r. 2012 vidíme především expresívní portrét či ucelené scény. Původní formou zpracovává vyobrazení osob zcela neznámých i naopak.

  Martinem akcentovaný je zejména cyklus Ethnic Size, čítající několik desítek pláten ukazujících banální situace lidí oděných do tradičních venkovských krojů. Tito aktéři nevědomky žijí v určité paralelní realitě, která je obklopuje militantními ostrými předměty. Ty ale paradoxně nemají budit dojem násilí. Cyklus Ethnic Size naše galerie vystavila i na důležité skupinové výstavě českého současného umění v Los Angeles (Santa Monica, Bergamot Station, 09/2015).

   V současné době (2018-2019) se MŠ věnuje především portrétu. Svou současnou tvorbu korunoval solo výstavou "Portrait Now" v září 2018. Tam vystavil kontrastně podobu osob světoznámých, ale i např. vlastních dětí. Důležitým aspektem není vykreslení detailu tváře, ale povahy ztvárněné osoby. Martin chtěl touto výstavou ukázat určitou formu vlastního vzdoru vůči obecnému trendu úpadku portrétování jako takového.

Martin Šárovec works with figure and object in his paintings. His canvases are strongly influenced by the scenography he studied at the Prague Academy of Performing Arts. Looking at the Šárovec´s work from 2012 we can see an expressive portrait or a complete theater scene. The original form handles images of people completely unknown and vice versa.

  Martin is accented, in particular, by the "Ethnic Size" series, including several dozen canvases showing the banal situation of people dressed in traditional rural costumes. These actors unwittingly live in a certain parallel reality that surrounds them with militant sharp objects. But you do not have the impression of violence paradoxically. The Ethnic Size series was also exhibited by our gallery at an important group exhibition of Czech contemporary art in Los Angeles (Santa Monica, Bergamot Station, 09/2015).

   Nowadays (2018-2019), MŠ specializes in portraiture. His current work crowned the solo exhibition "Portrait Now" in September 2018. There he exhibited in contrast the form of the world-famous figures the same as his own children. An important aspect is not the rendering of the face detail, but the nature of the person being represented. Martin wanted to show some form of his own defiance to the general trend of portrayal of descendance as such.

Vzdělání

2011 – 2013    PeD UK   CŽV –Studium v oblasti pedagogických věd

 

2002 – 2004       VŠUP v Praze – Užitá malba (mimořádné studium, P. Nešleha, S. Diviš, B. Jirků)

1997 – 2002      DAMU v Praze – Alternativní a loutková scénografie (magisterské studium, P. Kalfus)

Education

2011 – 2013 PeD at Charles University in Prague – studies of pedagogical science

 

2002 – 2004 Academy of Arts,Architecture and Design in Prague (Painting Studio of prof.P.Nešleha and doc.S.Diviš)

1997 – 2002 Academy of Performing Arts in Prague (Stage design of Puppits and Alternative Theatre, doc.P.Kalfus), Master of Arts