2/2020

Knupp gallery a Marek Nenutil

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"THE LAST SUNSET"

vernisáž 6.2.20 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 27.2.20

PO-PÁ 10:30 - 19 hod,   SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Marek Nenutil

 

cordially invite you to a solo show

"THE LAST SUNSET"

opening on Feb 6th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Feb 27th, 2020

MO-FRI 10:30 - 19 hrs,   SAT 11 - 18 hrs

Zásadní zaujatost malbou je jedním z charakteristických znaků umělecké tvorby Marka Nenutila. Možná právě proto, že nemá žádné systematické malířské vzdělání, je jeho umělecký projev nehledaný, nespekulativní a direktivně upřímný. Malbě se věnuje už do mládí. Prošel i obdobím street artu, občas vytváří objekty, ale malovaný obraz v jeho tvorbě jednoznačně dominuje. Pracuje v cyklech, v nichž proměňuje náměty a variuje svůj výraz a experimentuje s technikou.

 

Nechce být otrokem jednou nalezeného a ověřeného stylu, ale tendence k přímému atakování diváka zůstává pro jeho tvorbu typická. Ačkoli se často nechává inspirovat starými fotografiemi ze 40. a 50. let minulého století a v poslední době se zaměřuje na „ nevinné dětské hry“, přepracovává tyto zdroje tak, aby skrze autorskou proměnu jejich vizuality mohl glosovat či komentovat problémy současného světa – od globální ekologické krize (tající ledovce) až po násilí, jež prosakuje do současnosti nejen skrze dějiny, ale i prostřednictvím masmédií a sociálních sítí a mění tak naše vlastní, individuálně zabarvené vnímání.

The fundamental bias in painting is one of the characteristic features of Marek Nenutil's artistic work. Perhaps because he has no systematic painting education, his artistic expression is unwanted, non-speculative and directly honest. Marek has been painting since his youth. He also went through a period of street art, sometimes creating objects, but the painted image clearly dominates his work. He works in cycles in which he transforms themes and varies his expression and experimentes with technique.

 

He does not want to be a slave to a once-found and proven style, but the tendency to directly attack the viewer remains typical of his work. Though often inspired by old photographs from the 1940s and 1950s, and recently focusing on "innocent children's games," he reworks these resources so that he can comment on the problems of the contemporary world - from the global ecological crisis (melting glaciers) to violence, which seeps into the present not only through history, but also through the mass media and social networks and thus changes our own, individually colored perception.

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview