marek kolar obraz zelezna bohyne.JPG

Marek Kolář

Marek Kolář *1982
Narodil se v Praze, kde žije a pracuje.
  V roce 2014 diplomoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Jako jeden z posledních studentů prof. Berana v sobě nezapře určitou fascinaci hyperrealistickým zobrazením.

   Poslední roky se věnuje velkoformátovým figurálním olejomalbám na plátně, s motivem zrcadlových soch, tzv. „zrcadlům“. Jedná se o vyobrazení lidí ze zrcadlového materiálu, ve kterém se odráží svět před plátnem. Kolář tímto zrcadlením rozšiřuje vnímání obrazu ještě o další nečekaný rozměr. Hravě tím převrací tradiční portrét v interiéru naruby na interiér v portrétu.

   Divák má možnost plynule přecházet mezi podobou postav a prostorem vyobrazeném v odrazech. Ten si může domýšlet, nechat pracovat vlastní fantazii a nacházet si vlastní interpretaci příběhu v odrazech prostorů před zrcadlem.
   Vazba obrazu k určitému místu, na která máme možnost skrze tyto postavy nahlédnout, se pojí k autorovu životu.

  Iluzivní charakter obrazu se při bližším pozorování mění v detailech na malbu s přiznanou malířskou stopou. Zvláště v momentech, kde je prostor téměř nečitelný, jsou k pohledu připravené abstraktní kompozice a další mikrosvěty „prošpikované“ nečekanými místy s vlastními příběhy. Obrazy vynikají originalitou motivu a přesvědčivostí malby zpracovanou se smyslem pro detail.

Marek Kolář
In 2014 he graduated from the Academy of Fine Arts in Prague. As one of the last students of prof. Zdeněk Beran does not deny a certain fascination with hyperrealistic depiction.

   In recent years, he has devoted himself to large-scale figural oil paintings on canvas, with motifs of mirrored sculptures, the so-called "mirrors". It is a depiction of people made of mirror material that reflects the world in front of the canvas. The wheelwright expands the image perception by another unexpected dimension. This will playfully turn the traditional portrait inside out into an interior in a portrait.

   The viewer has the opportunity to switch smoothly between the form of the characters and the space depicted in reflections. He can guess, let his own imagination work and find his own interpretation of the story in reflections of the space in front of the mirror.

The connection of the image to a certain place, which we have a chance to see through these characters, is connected with the author's life.

 On closer observation, the illusory character of the picture changes in detail into a painting with an acknowledged paint mark. Especially in moments where space is almost unreadable, abstract compositions and other micro-worlds are steeped in unexpected places with their own stories. The paintings excel in the originality of the motif and the persuasiveness of the painting, elaborated with an eye for detail.

Vzdělání

2009-2014 – AVU, atelier klasických malířských technik, prof. Zdeněk Beran 2009-2012, od 2012-2014 prof. Martin MainerPraha

 

Education

2009 – 2014 – Academy of Fine Arts in Prague, studio of prof. Zdeněk Beran, from 2012 prof. Martin Mainer