Luboš Moravec (1925 - 2010)

Mezi lety 1946-53 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. J. Wágnera. V jeho ateliéru příležitostně i pracoval. V Kolíně realizoval jeho štukový relief.

Členem Umělecké besedy se stal roku 1954. Dále se věnoval volné tvorbě.

Ateliér, v kterém pracoval s manželkou, se nalézá v prostorách keltského opidia, později staroslovanského sídliště. Toto prostředí ovlivnilo duchovní přístup k sochařské tvorbě, jako Předkové, jezdci z Apokalypsy.

Stejně autonomní význam jako tvar, tvoří v jeho realizacích barva, která tlumočí vícevýznamové sdělení „Malíř“ „Žena“. Jeho trvalým zájmem jsou zahradní plastiky, v nichž oslavuje ženství v její až antické úctě ke kráse těla.

Realizace v kovu i kameni si sám prověl, cizeloval a někdy i barevně pojedal. Lil tradičním způsobem pecí na 4000 kg, nebo odléval technologií, na kterou mají s manželkou několik patentů.

Umění lze realizovat hudbou, slovem, nebo organickým i anorganickým tvarem. Toho použije sochař, když touto formou lze lépe vyjádřit subtilní obsah, aby plastika obsahovala to tajemné sdělení, které jest přítomno umění.

Zvažujeme-li dosavadní sochařský vývoj L. Moravce, oceníme bohatství básnivosti, filozofické kontemplace a úctu k trvalým sochařským materiálům i hodnotám.

From 1946 to 1953 he studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague with professor J. Wágner. He occasionally worked in Wágners atelier. He executed his stuccoed relief in Kolín.

Mr. Moravec became a member of „Umělěcká beseda“ in 1954. He further pursued free creation.

The atelier in which he worked together with his wife is in on the location of a former Celtic opidium and later Slovanic settlement. This environment has influenced his spiritual approach to sculptural creation which is reflected in works such as Předkové /Ancestors/ Jezdci z Apokalypsy /Riders from the Apocalypse/.

Colour that conveys a multi-semantic message – „Painter“ – „Women“ plays the same autonomous role in his work as shape. Mr. Moravec was constantly interested in garden sculptures in which he celebrates the feminine with an almost Roman respect for the beauty of the body.

In addition to creating and chiselling his works in metal and stone himself, he sometimes colours them. He founds his sculptures on using a traditional method In a furnace for 4,000 kg or using special technologies for which he and his wife have several patents.

Art can be expressed In music, words and organic and inorganic shapes. Shapes are used by a sculptor because they can better express the subtle content so that a sculpture contains a mysterious message that is present in each artistic work.

When contemplating the sculptural development of L. Moravec so far, we can appreciate the rich poesy, philosophical contemplation and his respect for the permanent sculptural materials and values.