7-8/2020

Knupp gallery a Libor Antl

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"ESENCE ŽIVOTA"

vernisáž 23.7.20 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 13.8.20

 

PO na objednání

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Libor Antl

cordially invite you to a solo show

"THE ESSENCE OF LIFE"

opening on July 23rd at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Aug13th, 2020

 

MO by appointment

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Již několik let experimentuje s materiály, barvou a různými tvůrčími projevy. Jeho největší fascinací je příroda, která svou podobou ovlivňuje mysl a chápání člověka. Obohacuje jej nepřeberným množstvím barev, tvarů, zvuků a energií. Tato síla mu podává duchovní a zcela inspirující směr.

Ve své tvorbě se vzdaluje od reálného vnímání světa. Čas a prostor je zde neutrální, neexistuje. Což můžete spatřit na těchto monochromatických plátnech, kde věci plují, levitují prostorem, nebo se barevně propojují. Touto abstraktní formou vyjadřuje hlubší smyl, který nachází meditací s přírodou.

Prolínání sytých barev a různých tvarů v detailech působí realisticky. To vše je zastaveno v čase, pohybu a míjí se jako život sám. Jeho životní esencí je čerpání radosti z přírody a předávání energie do svých obrazů.

He has been experimenting with materials, color and various creative expressions for several years. His greatest fascination is nature, whose form affects the mind and understanding of man. He enriches it with an inexhaustible amount of colors, shapes, sounds and energies. This power gives him a spiritual and completely inspiring direction.

In his work, he distances himself from the real perception of the world. Time and space are neutral here, it doesn´t exist. Which you can see on these monochrome canvases, where things float, levitate through space, or connect in color. In this abstract form he expresses a deeper meaning, which he finds through meditation with nature.

The interweaving of rich colors and different shapes in details looks realistic. All this is stopped in time, movement and passes like life itself. His essence in life is to draw joy from nature and transfer energy to his paintings.                                                                             

ilustrativní náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview