Libor Antl

Libor Antl  *30. 5. 1978

Je experimentální malíř, jeho práce je mu především celoživotní potřebou, zálibou a naplněním.

Významnou část svého času věnoval olejové malbě. Pro toto období byly typické živé barvy snoubící se s prostory jeho vlastní fantazie. 

Dále tvořil realistické obrazy, pomocí vlastní techniky, kdy užil stopy kapek barvy na obraze a vrstvil je.

Vždy se vyznačoval trpělivostí, velkým smyslem pro detail, specifickou strukturou a plastičností obrazu.  Toto všechno je zřejmé na plátnech z poslední doby.  Jedná se o abstraktní vyjádření akrylovými barvami, kdy využívá jejich schopnosti jako materiálu. Je schopen docílit průsvitnosti a překrývání barev aniž by se vzájemně narušily.

 

He is an experimental painter, his work is above all a lifetime need, hobby and fulfillment.

He devoted a lot of his time to oil painting. For this period, typical vivid colors blended with the space of his own imagination.

He also created realistic paintings, using his own technique, taking pictures of paint droplets in the painting and layering them.

It was always characterized by patience, great sense of detail, specific structure, and plasticity of the image. All of this is evident on recent screens. It is an abstract expression with acrylic paints, using their abilities as material. It is able to achieve translucency and color overlapping without interfering with each other.