Jean Baptiste Auguste Clésinger (1814 - 1883) - "Helene"
původní bronz | original bronze - cca 81 cm (r. 1860, Barbedienne fondeur)

Auguste Clésinger se narodil v Besançonu v departementu Doubs ve Francii. Jeho otec, Georges-Philippe, byl sochař a učil Augusta v umění. Auguste poprvé vystavoval na pařížském salonu v roce 1843 s bustou vikomta Julese de Valdahona a naposledy tam vystavoval v roce 1864. Na salonu v roce 1847 vzbudil senzaci svou Ženou pokousanou hadem, vyrobenou ze živých odlitků jeho modelu Apollonie Sabatier (póza pro takovou metodu obzvláště vhodná), čímž podpořil skandál o „erotický rozměr“. Appolonie Sabatier byla „salonnière“ a milenka Charlese Baudelaira a dalších mužů.

Krásu sochy ocenil Théophile Gautier: Clésinger vyřešil problém tvorby krásy bez roztomilosti, bez afektu, bez manýrismu, s hlavou a tělem naší doby, ve kterém lze poznat jeho milenku, pokud je krásná.

Clésinger také ztvárnil Sabatierovou v mramorové soše z roku 1847, nyní v Musée d'Orsay.

Vytvořil busty Rachel Félix a Théophila Gautiera a sochu Louise Savojské (nyní v Jardin du Luxembourg). V roce 1849 obdržel rytířský kříž Čestné legie a v roce 1864 se stal důstojníkem řádu. V roce 1847 se oženil s dcerou George Sandové Solange Dudevant. V roce 1849 se páru narodila dcera Jeanne, přezdívaná Nini, která zemřela v roce 1855 krátce po odloučení rodičů.

 

Po smrti skladatele-pianisty Frédérica Chopina 17. října 1849 vyrobil Clésinger Chopinovu posmrtnou masku a odlitek jeho rukou. V roce 1850 také vyřezal bílý mramorový pohřební pomník Euterpe, múzy hudby, pro Chopinův hrob na hřbitově Père Lachaise v Paříži.

 

Clésinger zemřel v Paříži dne 5. ledna 1883. Je pohřben na hřbitově Père Lachaise. Jeho dědičkou byla jeho modelka a milenka Berthe de Courrière.

Zdroj: Wikipedia

Auguste Clésinger was born in Besançon, in the Doubs department of France. His father, Georges-Philippe, was a sculptor and trained Auguste in art. Auguste first exhibited at the Paris Salon in 1843 with a bust of vicomte Jules de Valdahon and last exhibited there in 1864. At the 1847 Salon, he created a sensation with his Woman Bitten by a Serpent, produced from life-casts from his model Apollonie Sabatier (the pose being particularly suitable for such a method), thus reinforcing the scandal with an erotic dimension. Appolonie Sabatier was a salonnière and the mistress of Charles Baudelaire and others.

The sculpture's beauty was praised by Théophile Gautier: Clésinger has resolved this problem of making beauty without cuteness, without affectation, without mannerism, with a head and a body of our own time, in which can be recognised his mistress if she is beautiful.

Clésinger also portrayed Sabatier as herself, in an 1847 marble sculpture now in the Musée d'Orsay.

He produced busts of Rachel Félix and of Théophile Gautier, and a statue of Louise of Savoy (now in the Jardin du Luxembourg). He received the knight's cross of the Légion d'honneur in 1849 and rose to an officer of the order in 1864. In 1847, he married George Sand's daughter, Solange Dudevant. In 1849, the couple had a daughter, Jeanne, nicknamed Nini, who died in 1855 shortly after her parents' separation.

At the death of the composer-pianist Frédéric Chopin on 17 October 1849, Clésinger made Chopin's death mask and a cast of his hands. He also sculpted, in 1850, the white marble funerary monument of Euterpe, the muse of music, for Chopin's grave at the Père Lachaise Cemetery, in Paris.

Clésinger died in Paris on 5 January 1883. He is buried in the Père Lachaise Cemetery (division 10). His heir was his model and mistress Berthe de Courrière.

Source: Wikipedia