Guglielmo Zocchi (1874 - 1932 ?) - "The Recital"
olej na plátně | oil on canvas - 70 x 110 cm

G.Zocchi byl italský malíř známý pro orientální, stejně jako klasicistní evropskou malbu 19. století. 

 

Narodil se do umělecké rodiny. Vyučil se u Tita Contiho, malíře historie, portrétisty a autora kostýmních návrhů v malbě. Po něm zdědil zálibu v žánrových tématech: specializuje se především na tvorbu scén v řeckých a římských kostýmech.

Účastnil se různých výstav, zabýval se soukromými zakázkami. Získal okamžitý a trvalý úspěch zejména na zahraničním trhu. Jeho obrazy poptávali představitelé vyšší střední třídy, aristokracie i zahraniční politiky. Dostával zakázky na malbu portrétů, vždy v řeckém nebo římském kroji.

 

Pro jeho nízkou účast na oficiálních výstavách není snadné rekonstruovat jeho životopis prostřednictvím umělecké produkce. I když je ve skutečnosti velmi rozsáhlá a rozptýlená v soukromých anglických, německých a amerických sbírkách. Jeden z jeho obrazů se dostal do sbírky Státní galerie v Santiagu de Chile.

 

Od svého debutu pod křídly florentského malíře Tita Contiho se Guglielmo Zocchi zajímal o kostýmní malbu. Jeho učitel se specializoval především na portréty a žánrové scény v kostýmech 17. století, velmi dbal na historické detaily. Tuto vlastnost Guglielmo zdědil, i když se raději specializoval na tzv. novopompejský žánr. Přesné datum ani místo umělcova úmrtí není známo.

G. Zocchi was an Italian painter known for oriental as well as classicist European painting of the 19th century.

He was born into an artistic family, trained with Tito Conti, a history painter, portraitist and costume designer. After him, he inherited a fondness for genre themes: he specializes mainly in creating scenes in Greek and Roman costumes.

Guglielmo participated in various exhibitions, dealing with private procurement. He gained immediate and lasting success, especially in foreign markets. His paintings were demanded by representatives of the upper middle class, aristocracy and foreign politicians. He received commissions for painting portraits, always in Greek or Roman costume.

 

Due to his low participation in official exhibitions, it is not easy to reconstruct his biography through art production. Although it is in fact very extensive and scattered in private English, German and American collections. One of his paintings was included in the collection of the State Gallery in Santiago de Chile.

 

Since his debut under the Florentine painter Tito Conti, Guglielmo Zocchi has been interested in costume painting. His teacher specialized mainly in portraits and genre scenes in 17th century costumes, paying great attention to historical details. Guglielmo inherited this quality, although he preferred to specialize in the so-called Neo-Pompeian genre. The exact date and place of the artist's death is unknown.