Dimitrij Kadrnožka

Narozen 29.10.1923 v Kroměříži

  V roce 1945 poprvé vystavoval na výstavě Studentů výtvarníků k 17. listopadu, v roce 1946 asistoval prof. Strnadelovi při freskách ve Frenštátě pod Radhoštěm. V r. 1947 absolvoval studijní cestu do Jižní Francie. V letech 1949-1950 asistoval svému profesorovi na freskách ve Vráži a Mnichově Hradišti. V letech 1965-1967 asistent prof. Tröstera na AMU v Praze. V letech 1967 – 1974 poslán Ministerstvem kultury na Kubu, kde zakládal novouESCUELA SUPERIOR NATIONAL DE ARTE – CUBANACAN – HABANA. Nejdříve první čtyři roky na škole působil jako profesor a další tři roky byl ve funkci děkana. Založil také další školu – Výtvarný institut (Institut de Artes Plástika).

  Obrazy z Kuby (700 studií) vystavoval v r. 1978 v Chebu – GVU a následně v r. 1979 v Galerii bratří Čapků v Praze.

 Věnuje se malbě a grafice. V užité grafice filmovému plakátu (více, než 150 filmových a divadelních plakátů). Navrhoval jevištní výpravy např. pro divadlo v Ústí nad Labem, Kolíně a Karlínské divadlo v Praze. Výtvarně spolupracoval na 20 celovečerních filmech režisérů Steklého, Blumenfelda, Strnada, Kleina aj. Jeho obrazová díla jsou nefigurativní, kromě lineárních aktů, a vyúsťují do lapidárních stylizačních zkratek vyjadřujících malířovo krédo prvopocitů, s výraznou barevností umocněnou dlouholetým pobytem na Kubě. Programově hledá jiné, než tradiční pohledy.

Zastoupen ve sbírkách GGMP, Min. kultury ČR, Státní galerie v Havaně, Oblastní galerii v Chebu, Pardubicích, GVU Ostrava a jinde.

 

 

In 1945 he first exhibited at the Students' Artists Exhibition on November 17, in 1946 he assisted by prof. Strnadel at frescoes in Frenštát pod Radhoštěm. In 1947, he completed his study trip to southern France. In the years 1949-1950 he assisted his professor at frescoes in Vráže and Mnichovo Hradiště. In the years 1965-1967 he was an assistant of prof. Tröster at the AMU in Prague. Between 1967 and 1974, he was sent by the Ministry of Culture to Cuba where he founded the new SUPERIOR NATIONAL DE ARTE - CUBANACAN - HABANA. At first he worked as a professor at the school for the first four years, and for three years he was a Dean. He also founded another school - the Institut de Artes Batiste.

    The paintings from Cuba (700 studies) were exhibited in Cheb in 1978 and then in 1979 at the Čapek Brothers Gallery in Prague.

   He is dedicated to painting and graphics. In the used graphics film poster (more than 150 film and theater posters). He designed stage shows such as the theater in Ústí nad Labem, Kolín and the Karlin Theater in Prague. He has collaborated on 20 feature films by directors such as Steklis, Blumenfeld, Strnad, Klein, etc. His pictorial works are non-figurative, apart from linear acts, and result in lapidary stylization abbreviations expressing the painter's creed of the first-episodes, with a distinctive colorfulness enhanced by long-term residence in Cuba. Programically looking for other than traditional views.

Represented in GGMP collections, Min. culture of the Czech Republic, the State Gallery in Havana, the Regional Gallery in Cheb, Pardubice, GVU Ostrava and elsewhere.

Vzdělání

1945-1950 Studoval na VŠUP v Praze u prof. Antonína Strnadela

 

1951-1954 Scénografie na AMU v Praze u prof. Františka Tröstera

Education

1945-1950 Academy Of Applied Arts in Prague (studio of prof. Strnadel)

1951-1954 Scenography at Academy of Performing Arts in Prague (prof. František Troster)