Dávid Kurňavka

Narozen | born in 1990

Dávid Kurňavka ve svých obrazech nabádá diváka sledovat příběh, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Na první pohled dominantně vyobrazené madony zde nejsou přímé aktérky konkrétního příběhu, ale naopak jen jeho součástí. Stávají se tak patronkami daných situací, jsou zasaženy jejich vyústěním a nastávající rozhřešení či jisté smíření je naznačeno v lehkých konturách a divákovi je tak dáván prostor rozhodnout o jejich emocích. 

  Dávid Kurňavka in his paintings encourages the viewer to watch the story, which seems to be taking place in the background, and is narratively narrated through ambiguous and clearly recognizable symbols as part of today's digital culture. At first glance, the predominantly depicted Madons are not the direct actors of a particular story, but only a part of it. They become patrons of the given situations, they are hit by their outpouring, and the forthcoming resentment or some reconciliation is indicated in light contours, and the viewer is given room to decide their emotions.

Vzdělání

V roce 2013 absolvent University Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér animované tvorby pod vedením doc. ak. mal. Michala Zemana

Education

In 2013 he finished a University of Tomáš Baťa in Zlín, Faculty of multimedia communications, studio of animated work