obraz reciste - david kolovratnik 2020.j

David Kolovratník

Narozeni | born in 1978

  Vystudoval střední školu technického zaměření v Hradci Králové. Do roku 2015 pracoval jako protetický technik v ortopedii.

Cenné zkušenosti nyní získává v semestrálních kurzech malby ve Scholastice, v ateliéru Jitky Mikulicové. Malbě se intenzivně věnuje přibližně od roku 2009.

  Ve své práci se zajímá mimo jiné o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých a mnohdy absurdních situací a vztahů. I když se jeho malba pomalu obrací od jím tolikrát až obsesivně opakovaného ústředního motivu předchozí tvorby – ryby k figuře, pocit jakéhosi ticha a ponořenosti zůstává i zde.

  He graduated from high school in Hradec Králové. By 2015 he worked as a prosthetic technician in orthopedics.

Valuable experience now gains in the semester courses in Scholastice, in the studio of Jitka Mikulicová. Painting has been intensively dedicated since approximately 2009.

  In his work he is interested, among other things, in the unprecedented past of part of his family. It processes an inherited photo archive, the fragments of which are an artwork to the large canvas. Characters, however, who can often only think of who they are or have been, are building into completely new, never-awaited and often absurd situations and relationships. Although his painting is slowly turning away from him so much obsessively repeated central theme of the previous work - fish to the figure, the feeling of some kind of silence and submergence remains here as well.