Cordula Dobes

  Narodila se v roce 1959 v německém Gelsenkirchenu.

  Znalost hranic vlastních schopností je základem sochařského umění. Proporce a plocha definují umělecká témata, která nemohou vznikat bez vyvážení všech svých relevantních částí: práce ukazuje své pravé já v konečné podobě. Cordula Dobes leští kubické a prostorové prvky jejích zvířecích a lidských plastik a tím zdůrazňuje jejich specifické rysy pomocí uměleckých nástrojů jako jsou proporce, rozměr, úhel, plocha a hmotnost. 

  Abstrakce odvozená z přírody vytváří jemné a protáhlé tvary a obavy z použití kyprých a masivních těles z bronzu nebo betonu. Prostřednictvím různých konkávních a konvexních forem, drsných a leštěných materiálů a patiny se vytváří široká škála jemných, ale i robustních kompozic, které zaujmou nejen základní uměleckou a krásou formou, ale i svým vztahem k přírodě.

Born in 1959 in Gelsenkirchen, Germany.

 

  The knowledge of capacity is the fundament of the art of sculpturing. Cube and Area define the artistic theme which can’t flourish without balancing all of its relevant parts: The work shows its true self in the finalized figure. Cordula Dobes polishes the cubic and spatial elements of her animal and human sculptures by highlighting their specific traits with the help of artistic instruments like capacity, spacing, cube, area and weight.

  With the abstraction from nature she creates gracile, elongated forms but is nonetheless afraid of using plump and massive corpora in bronze or concrete. Through her use of different concave and convex forms, rough and polished materials and patina a broad range of delicate but also robust compositions are created – which play with the essential art and beauty of the form and nature itself.

Vzdělání

1989-1991 – výuka u sochaře Karla Frona, Mnichov, Německo

 

1992 - "Bildhauerwerkstatt" v uměleckých dílnách v "Werkhalle" Mnichov, Německo

 

1992-1993 - ATELIERPROJEKT v registrované společnosti na podporu sochařských a uměleckých forem projevu, Mnichov, Německo

 

od roku 1993 - na volné noze

Education

1989-1991 – Apprenticeship at sculptor Karel Fron, Munich, Germany

1992 – “Bildhauerwerkstatt” at the artist’s workshops in “Werkhalle” Munich, Germany

 

1992-1993 – ATELIERPROJEKT at the registered society for the promotion of sculptural-artistic forms of expressions e.V., Munich, Germany

 

since 1993 – freelancing