Bohumil Eliáš Jr. & Sr.

Bohumil Eliáš Jr. (*1980)

   Současná tvorba Bohumila Eliáše ml. má podobu paralelně rozvíjených linií malby, práce s plochým sklem, tavených skleněných plastik i sochařského vyjádření v kameni či nových umělých materiálech. V této mnohosti poloh navazuje na velkorysý rozmach svého otce, Bohumila Eliáše staršího (1937–2005), který patřil mezi přední osobnosti výtvarné scény v oblasti ateliérové sklářské tvorby a přinesl do oboru velmi osobitý styl spojující sklo se sugestivní malbou.

skleněné plastiky (zdroj: wikipedia.org)

 

   Hledání svého vlastního autentického pohledu a výtvarného vyjádření a vyrovnání se s podvědomým ovlivněním sklářskou tvorbou svého otce bylo pro Bohumila Eliáše ml. nejednoduchým momentem. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově proto zvolil další studium v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské Akademii výtvarných umění. Sochařské vidění zjevně ovlivnilo jeho další výtvarnou práci v celé její šíři. Bohumil Eliáš ml. je tvůrcem spíše introvertně zaměřeným a zahloubaným do poetiky nekřiklavých reálií soudobého světa. Jeho směřování k formulaci osobního výtvarného názoru se rozvíjí pozvolna, s mnohými návraty a zkoušením odlišného výrazu v použití různých materiálů.

   Autor volí cestu oproštěnou od expresivní výbušnosti, komplikovaně se prolínajících prostorových plánů a narativních momentů. Dramatické děje „divadla světa“ nahrazuje hrou s kompozicí tvarů, detailů a fragmentů věcí bez složitých významových souvislostí. Je často zaujat jen torzálním, ale svébytně skulpturálním detailem architektury či reliéfní strukturou. Následně je povyšuje do výrazu tvarové monumentality. Pro své plastiky akceptoval výrazové možnosti skloviny. Použití skleněné hmoty zjemňuje prvotní strohost jeho prací jedinečnými momenty měkké barevné modelace pronikajícím světlem, násobením v průhledech. Sklo dodává Eliášovým plastikám vážnost zastavení, mlčenlivou tajemnost a umožňuje naznačit, že ve vnějškově velmi sevřených nefigurativních tvarech může být obsažen další skrytý svět – často zranitelně lidský. V jiné poloze používá sklo v minimalistickém pojetí lepeného hranolu ve spojení s kovem nebo jako kompaktní vrstvený tvar naplněný drobnopisnou vnitřní strukturou.

   The present work of Bohumil Elias. has the form of parallelly developed lines of painting, work with flat glass, melted glass sculptures, and sculptural expression in stone or new artificial materials. In this multitude, he continues with the generous boom of his father, Bohumil Eliáš the Elder (1937-2005), who was one of the most prominent personalities in the art scene in the field of studio glassmaking and brought to the field a very distinctive style combining glass with vivid painting.

glass sculptures 

   The search for his own authentic view and artistic expression and coincidence with the subconscious influence of his father's glasswork was not for Bohumil Elias the simplest moment. After graduating from the Secondary School of Applied Arts in Kamenický Šenov, he chose to study at Jan Hendrych's Art Sculpture Studio at the Prague Academy of Fine Arts. Sculpture vision clearly influenced his next work of art in its entirety. Bohumil Elias ml. is the creator more introvertly focused and pondering into the poetics of the unruly realms of the contemporary world. His direction towards the formulation of personal artistic opinion develops slowly, with many returns and testing of a different expression in the use of different materials.

   The author opts for a way out of expressive explosiveness, complicatedly intermingling spatial plans and narrative moments. The dramatic storylines of the "world theater" are replaced by a play with the composition of shapes, details and fragments of things without complicated meanings. He is often interested only in a torsional but distinctive sculptural detail of architecture or embossed structure. Subsequently, it expresses them in the form of monumentality. For his sculptures he accepted the expressive possibilities of enamel. The use of glass material softens the initial austerity of its work by the unique moments of soft colored modeling by penetrating light, multiplying in paths.    Glass gives Elias sculpture a grace of stop, a mysterious mystery, and suggests that there may be another hidden world, often vulnerable to humanity, in the outer, very tight, non-figurative shapes. In another position, glass uses a minimalist concept of glued prism in conjunction with metal, or as a compact layered shape filled with a tiny internal structure.

Vzdělání

1979 – 1980: SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov 

2001 – 2007: Akademie výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér prof. Jana Hendrycha

Education

1979 – 1980: Specialized school for glassmaking, Kamenický Šenov

2001 – 2007: Academy of fine arts, Prague, Sculpture studio under Prof. Jan Hendrych