Blanka Nováková

  Blanka Nováková se narodila 28. března 1985 v Turnově. Vyrůstala v Přepeřích u Turnova, kam se stále ráda vrací. Nyní žije a působí v Praze. Mezi roky 2001  a 2005 studovala na Střední umělecko-průmyslové škole v Turnově umělecké lití kovů. Od roku 2006 nastoupila na Pražskou Akademii výtvarných umění do ateliéru klasické malby Zdeňka Berana, kde v roce 2012 úspěšně absolvovala a získala akademický titul Magistr umění. V rámci doplňkového studia úspěšně absolvovala tzv. Pedagogický modul. Již během studia prezentovala své práce na výstavách po celé České republice. Ve školních letech 2007-2008 a 2010-2011 získala ateliérovou cenu v rámci studia na Akademii výtvarných umění. Svou diplomovou prací (Soukromá atrakce) je zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze. Nyní se věnuje volné umělecké tvorbě a pedagogické činnosti.

 

 

Dílo

  Blanka Nováková maluje realisticky. Její obrazy by se daly popsat jako fragmentální skládané kompozice, využívající specifický symbolický výtvarný jazyk. Autorka vystavuje zvláštní a nečekané interakce ze světa zvířat a lidí, zvířata často personifikuje. Atmosféra pláten a konkrétní výjevy navíc často počítají se skrytou lidskou přítomností, kde tušíme někoho v pozadí. Autorka na svých plátnech vystavuje předem promyšlené scény a rozehrává komorní představení. Naznačuje cestu, ale nedopovídá a ponechává tak prostor divákovi.

Blanka Nováková was born on March 28, 1985 in Turnov. She grew up in Přepeře near Turnov, where she still likes to return. She now lives and works in Prague. Between 2001 and 2005, she studied artistic casting of metals at the Secondary Art and Industrial School in Turnov. Since 2006 she has graduated from the Prague Academy of Fine Arts in the studio of classical painting by prof. Zdeněk Beran, where she graduated in 2012 and received her Master of Arts degree. In addition, she completed a so-called Pedagogical Module as part of the supplementary studies. Already during her studies she presented her work at exhibitions throughout the Czech Republic. In the school years 2007-2008 and 2010-2011 she received a studio award at the Academy of Fine Arts. Her diploma thesis (Private attraction) is represented in the collection of the National Gallery in Prague. Now she is involved in free artistic creation and pedagogical activities.

Work

Blanka Nováková draws realistically. Her paintings could be described as fragmentary folded compositions using a specific symbolic art language. The artist exhibits special and unexpected interactions from animals and humans, animals often personified. The atmosphere of cloths and specific scenes additionally often count on the hidden human presence where we suspect someone in the background. The author on her canvases exhibits preconceived scenes and plays a chamber performance. It indicates the way, but it does not speak and leaves space for the audience.