Barbora Maštrlová

   Barbora Maštrlová (*1985) je výrazná autorka nastupující generace. Sama sebe označuje za „konceptuální sochařku se smyslem pro humor“.

   Dominantním médiem Barbory Maštrlové je socha a objekt, jelikož ze své podstaty hmatatelně obsahuje fyzično a čas, tedy ústřední témata autorčiny tvorby. Umělkyně vnímá sochu jako hru na nesmrtelnost a patos, spolu s možností vyjádřit se k základní problematice lidství. Tento patos ovšem nezbavuje komiky, resp. sebeironie. Komično jí umožňuje nadhled a obecně činí její dílo komplexním. Kombinuje poučenou a precizní sochařkou formu s širokou škálou výrazových prostředků, nicméně přesahuje i do jiných médií. Volné nakládání s formálními zdroji výtvarného jazyka osvobozuje tuto autorku od jednoduchého zařazení. Široký záběr její tvorby umožňuje divákovi vhled do tabuizovaných a obtížně uchopitelných oblastí života.

   Barbora Maštrlová (*1985) is a distinct author of the upcoming generation. She calls herself a “conceptual sculptor with a sense of humor”.

   A dominant media used by Barbora Maštrlová is sculpture and an object that in its essence contains physicality and time, which are the main topics of the author’s work. She perceives the sculpture as an act of immortality and pathos combined with an opportunity to express her opinion on basic problems that people deal with in a long term view. This pathos emphasizing and deeply humane story is not deprived of humor and self-irony. Rather the opposite. The humor gives her a detached view and generally makes her work more complex. Humor and hyperbole is present not only in her main line of topics and thinking but also in the execution. Free and in its essence an archaically postmodern and anachronistically symbolist handling of formal sources of art language liberates this extraordinary artist from a simple categorization. The broad range of her work provides the viewer with a dynamic look into still taboo and dificultly grasped parts of human life.

Vzdělání

2004-2010 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Sochařství 1, prof. Kurt Gebauer

 

2000-2004 – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice v Podkrkonoší, obor kamenosochařství

Stáže

2009 – Stáž École superieure des beaux-arts de Marseille, ateliér Sculpture et matière prof. François Mezzapelle

2006/2007 – Stáž Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Figurálního sochařství, prof. Jan Hendrych

Education

2003 – 2009 – Academy of Fine Arts in Prague, studio of prof. Zdeněk Beran

 

1999 – 2003 – Art College of Václav Hollar, Prague

 

 

Intership

2009 – École superieure des beaux-arts de Marseille, François Mezzapelle´s Sculpture et matière st.

2006/2007 – Academy of Fine Arts in Prague, Hendrych´s figural sculpture studio