DAVID KURŇAVKA

 david kurnavka - pop art obraz Finders keepers 100x200cm 2018, portfolio zastupujici galerie soucasneho umeni praha

OBRAZY 

SELECTED WORKS

nar. | born in 1990
Vzdělání Education
 

V roce 2013 absolvent University Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér animované tvorby pod vedením doc. ak. mal. Michala Zemana

 

In 2013 he finished a University of Tomáš Baťa in Zlín, Faculty of multimedia communications, studio of animated work

   
Dávid Kurňavka ve svých obrazech nabádá diváka sledovat příběh, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Na první pohled dominantně vyobrazené madony zde nejsou přímé aktérky konkrétního příběhu, ale naopak jen jeho součástí. Stávají se tak patronkami daných situací, jsou zasaženy jejich vyústěním a nastávající rozhřešení či jisté smíření je naznačeno v lehkých konturách a divákovi je tak dáván prostor rozhodnout o jejich emocích.