naše pražské galerie / our Prague based galleries

ales@knuppgallery.com     .     +420 731 152 095     .     facebook.com/knupp.gallery.prague

ŠVÁBKY 52:  PO – PÁ 9 – 19 hod se prosím objednejte

Na adrese Švábky 52 najdete všechny ostatní, než drobné formáty obrazů, grafiky, skla a plastiky.

ŠVÁBKY 52: by appointment MO – FRI between 9 – 19 hrs.

At our Švábky 52 gallery you can find all other than the smallest formats of paintings, graphics, glass and sculptures.

.

.

MYSLÍKOVA 13: Otevírací doba: PO – PÁ 12 – 18 hod

Na adrese Myslíkova 13 uvidíte především malé formáty obrazů, grafiku, drobnou skleněnou a kovovou plastiku.

MYSLÍKOVA 13: Opening hours: MO – FRI 12 – 18

At Myslikova 13 address you will find small formats of paintings, metal sculptures, glass sculptures and graphics. 

   Vítejte na stránkách galerie zaměřené na českou současnou tvorbu – malba, socha, grafika & sklo. Cílem našeho snažení je presentovat česká umělecká jména skrze jejich tvorbu. Jedná se o věkově rozmanitou strukturu malířů a sochařů. Pointa galerie spočívá především v nabídce děl aktivně tvořících autorů.

   Určitým poselstvím je podpora současného českého umění a jeho šíření do soukromých sbírek v tuzemsku i zahraničí. Má osobní znalost autorů a věnování pozornosti jejich tvorbě posunuje celou ideu o krok napřed. Pro mne je profilové nabídnout všechna uvedená díla na určité neanonymní bázi a na jisté úrovni komunikace, diskuse.  

   Welcome to the gallery website primarily defined for paying attention to contemporary czech art – paintings, sculptures, graphics & glass. The main goal of the effort is to present czech artistic names and their creation. You can find age various structure of painters and sculptors. Point of this gallery primarily stands on offer of actively creating artists. A particular message of this project is to support czech contemporary art and spreading it out to private collections both – in Czech Republic and abroad. My personal knowledge of all artists and concentration on their production moves the whole idea one step further. For me it is crucial to offer all presented artworks on a specific non anonymous basis and an adequate level of communication with the art collector. The very important factor we concentrate on is a high quality of selected artworks.

Prostory galerie jsou vhodné i pro účely firemních eventů, večírků, včetně kompletního servisu. Více čtěte ZDE.

The gallery space as itself is also suitable for company events, coctail parties, all catering services provided.
   Jsme galerie, která reinvestuje svůj zisk do výstav a prezentace výtvarníků. Pojem marže je v našem pojetí relativní podíl na prodejní ceně díla nutný k tomu, aby galerie mohla fungovat finančně nezávisle. Vydělané peněžní prostředky jsou efektivně využity k vytváření galerie jakožto kulturní instituce, jejímž cílem je budovat oázu kvalitního českého umění v esteticky vyprahlé poušti současného životního stylu české masy. Fungujeme na základě individuálního přístupu k zákazníkoviNaše cena díla je funkcí mnoha dílčích parametrů – od autora samotného přes stáří díla a jeho materiálu, až po rozměry či zvážení relativní kulturní hodnoty. Výsledkem musí vždy být optimální kompromis a spokojenost obou stran obchodu ve formě uzavřeného fair trade. Návštěva naší galerie = komentovaná prohlídka

   We are gallery which reinvests all it´s profit in new exhibitions and it´s portfolio artists presentation. A term profit margin in our cultural institution is a relative contribution necessary to keep the gallery financially independent. We do not stand on any monetary benefits from the third parties. All profit from the sold art is effectively expended in this high quality art oasis. We work on a strict individual approach to every customer. 

   Our final price of each item is a function of partial parameters – from the artist as himself through the age of the artwork, used material, finally to the size or a relative cultural value determination. Result of all mentioned above must be an optimal compromise and satisfaction of both trade sides in the form of completed fair tradeVisit of our gallery is a commented tour. 

Aleš Knupp galerista - knupp gallery Prague, knupp gallery Los Angeles

galerista Aleš Knupp a malíř Tomáš Spevák na vernisáži Still on the way v knupp gallery Prague

   Jako galerie si zakládáme na podstatě finanční nezávislosti. Neopíráme se o jakoukoliv formu ne/peněžního sponsoringu. Nejsme klientelisticky podporováni žádnou municipalitou. Umění vystavené v naší galerii není nástrojem moderní korupce.

   Sídlo galerie se nachází blízko centra hlavního města, ale zároveň v lokalitě, která nám umožňuje provozovat daleko větší prostor za přijatelných podmínek, včetně parkování pro zákazníky. 

   As a company we pay attention to the financial freedom. We do not accept any sort of non/financial sponsoring. Besides other facts our art cannot become a tool of a modern municipal corruption.

   The main gallery space is located close to the Prague center and still giving excellent infrastructure accessibility conditions by car, including private parking spots. 

   Snažím se vytvořit ne-despotické prostřední moderní galerie, která je založena na otevřené diskusi ve vztahu galerie – sběratel & galerie – výtvarník. Rovněž přijímáme obrazy a plastiky do komisního prodeje. Potřebujete-li prodat umění z privátní sbírky, kontaktuje mě prosím emailem nebo na mobil a já budu dělat maximum, abych Vám vyšel vstříc. Některá díla rovnou vykupujeme.    I personally aim to create a non despotic environment of a modern gallery which is open to a reasonable discussion in the relationship between the gallery – art collector & gallery – artist. We also accept paintings and sculptures to a comission sale. If you want to sell any art from your private collection, do not hesitate to call us. Some artworks we redeem directly.
   MESSAGE: Jako důležité předsevzetí při otevírání galerie jsme si dali maximální snahu zachránit poslední zbytky kulturního diváka, které zbyly ve všudypřítomných slepých duších dnešního konzumenta, který krájíc svůj život na nicotné úseky estetické slepoty ani neví …..”o co přichází”. Snažíme se a budeme se snažit svou činností utlumit fatální ohlušující vliv přeinformovanosti dnešní doby, která z diváka dělá tupce, jež zdegenerován globalizovaným světem inteligenčně degradujících a deformačních sociálních kanálů ztrácí schopnost …..”rozeznat”.    MESSAGE: As an important resolution on the gallery opening we decided to make a maximum effort to save the last residues of a “cultural spectator”, which remained in all ubiquitous blind souls of nowaday´s consuments – which slicing their lives to meaningless phases of an aesthetic blindness do not even know ….. “what are they missing”. We try and will keep trying, by developing this gallery, to mute the fatal deafening influence of nowaday´s over-information – which makes the listener dumb, being degenerated by globalised world of intelectually degrading and deforming social networks losing the ability to …”discern”.
   Chceme Vrátit českou malbu a plastiku do podvědomí a úcty i mladé generace, která je nyní zavalena balvanem hnijícího odpadu, sypajícího se na naše hlavy z tv a pc obrazovek. Zpomalení či pozastavení gradualistického procesu progresivní debilizace obyvatelstva je nelehký úkol, ale pokud všichni strčíme hlavu do písku, za dalších pět konzumních generací hnusu se umění stáhne pouze do kouta ilustrovaných knih (s velkými logy ještě větších nadnárodních společností).  We want to return the deep traditional Czech painting and sculpture into the subconsciousness and esteem of the young generation – now being overwhelmed by a boulder of rotting trash falling on our heads from television and computer screens. Slowdown of this gradual process of progressive population “debilisation” is not a trivial task. But if we all turn our backs on it, in later five of those trash consumption based generations the regular art will be pushed to the corner of illustrated books (with big logos of even bigger international companies).